zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

RODO

04.06.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZALKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W OPATOWCU

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

 1. Inspektor ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej
  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych zostaniewyznaczony do 31 lipca 2018 r.
 2. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione
  z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
 4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
  i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

 1. Inspektor ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej
  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych zostaniewyznaczony do 31 lipca 2018 r.
 2. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione
  z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
 4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
  i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
« inne aktualności