E-learning...

 

E-LEARNING
W NAUCZANIU I SAMOKSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI
GMINY OPATOWIEC

W dniu 14 stycznia 2012 roku Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec podpisał w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach umowę o dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec” w kwocie 60.520,00 zł

Dzięki wsparciu finansowemu, podczas realizacji wyżej wymienionego projektu nauczyciele nauczyciele z naszej gminy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe doświadczenia uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez liderów nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania. Ponadto, w trakcie realizacji projektu szkoły z naszej gminy zostaną też wyposażone w nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

 

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE

Projekt „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” nabiera dużego tempa.  

Dwudziestu nauczycieli z terenu Gminy Opatowiec, w dwóch dziesięcioosobowych grupach rozpoczęło szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej i tworzenia e-learningowych kursów oraz dokumentowania codziennej pracy nauczycieli z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

W ramach szkolenia nauczyciele stworzą 20 scenariuszy kursów e-learningowych do nauczanych przez siebie przedmiotów oraz przygotują się do wdrożenia dziennika elektronicznego w roku szkolnym 2013/2014

 

Informacja prasowa na temat realizacji projektu:

Echo Ponidzia - 31 maja 2013 roku

 

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

"ZAPLĄTANI W SIECI"

 

 

 

TREŚCI ZREALIZOWANE W TRAKCIE SZKOLENIA: 

  • polityka oświatowa MEN dotycząca bezpieczeństwa w szkołach i placówkach;
  • zagrożenia wynikające z nadużywania komputera z Internetem;
  • sposoby diagnozy "problemu nadużywania komputera i Internetu";
  • sposoby postępowania z dzieckiem uzależnionym;
  • źródła pomocy w problemie uzależnienia od komputera i Internetu;
  • programy profilaktyczne do pracy z uczniem;
  • programy profilaktyczne do pracy z rodzicami;
  • metody i techniki pracy socjoterapeutycznej z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • otwarte zasoby edukacyjne.

 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

W dniu 25 września 2013 roku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec”, o wartości 71 200 zł, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.”

W seminarium, które upływało pod hasłem „Nim stanie się tak,  jak gdyby nigdy nic nie było” oprócz 20 beneficjentów, którzy poszerzali swoją wiedzę i umiejętności poznając nowe możliwości samokształcenia, aby móc skutecznie korzystać z nowych form nauczania, które oferują technologie teleinformatyczne wzięli też udział: dr Marzena Marczewska – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Józef Żurek – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ubiegłej kadencji, Inez Romaniec – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Renaty Janik, Grażyna Pauli – doradca metodyczny Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i koordynator merytoryczny wielu projektów mających na celu podnoszenie  kwalifikacji przez nauczycieli z naszego województwa, Magdalena Koruba – trenerka prowadząca warsztaty psychologiczne dla nauczycieli oraz Robert Soból – trener i wykładowca firmy VULCAN.

Witając przybyłych gości Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec wyraził nadzieję, że dzięki realizacji projektu i pozyskaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w postaci platformy e-learningowej, dziennika elektronicznego oraz zestawu interaktywnego nauka w szkołach na terenie gminy będzie stawała się dla uczniów przyjemniejsza, skuteczniejsza i nowocześniejsza.

Ponadto, w trakcie seminarium uczestnicy mieli też okazję do wysłuchania wykładu na temat najnowszych trendów w nauczaniu i nowoczesnych systemów dokumentowania swojej pracy. Oficjalną część spotkania zakończyło wręczenie beneficjentom projektu certyfikatów i zaświadczeń ukończenia formy doskonalenia zawodowego, po czym wszyscy wspólnie wysłuchali krótkiego koncertu muzycznego przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu.

 

Wersja do druku