Deklaracja Dostępności

 
 
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OPATOWCU
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Opatowcu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.spopat.webd.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.spopat.webd.pl spełnia wymagania w 77,87%.
 
Data publikacji strony internetowej: 2011-03-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-09
 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
TREŚCI NIEDOSTĘPNE
W częściach strony stworzonych przed 2016 rokiem znajdują się fragmenty treści będące faktycznie listami elementów ale nie są one zdefiniowane w kodzie strony jako listy.
Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
Są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt, ale są one we fragmentach strony stworzonych przed 2016 rokiem i ich poprawienie może być utrudnione.
Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich.
 
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Nowak, zsopatowiec@op.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 351-80-10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.